Rådmann - Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune er i forandring med et spennende utfordringsbilde og mange store interessante utviklingsprosesser. Vi skal fortsette å levere gode tjenester for våre innbyggere samtidig som vi vil vokse. Kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for areal- og næringsutvikling blir viktig fremover når vi skal møte morgendagens forventinger. Vi må fremstå som tydelig og attraktive for nye innbyggere, nytt næringsliv og besøkende.
Vi er inne i en periode med stram økonomistyring og har lagt et solid grunnlag i vårt strategiarbeid, både politisk og administrativt. Vår nye rådmann blir sentral i å følge opp dette arbeidet og videre bidra til å forme og iverksette våre utviklingsstrategier samt til å lede oss inn i fremtiden!
Til å lede og videreutvikle vår organisasjon og våre tjenestetilbud søker vi nå etter en samfunnsengasjert og utviklingsorientert toppleder. Du evner å samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, er strategisk orientert og fremstår med inkluderende lederstil. Gjennom god kommunikasjon og dialog med folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og lokalsamfunnet, legger du til rette for å følge opp politiske vedtak i tråd med kommunens strategiske mål og fokusområder. Du viser god rolleforståelse, og er en kulturbygger som skaper stolthet, motivasjon og stabilitet i organisasjonen.
Søkere må ha relevant høyere utdanning, samt betydelig lederfaring og erfaring med økonomistyring. Videre vil vi legge vekt på at du er utviklingsorientert og har erfaring fra endringsprosesser. Du har god prosesskompetanse og er kjent for å være en lyttende lagspiller. Du trives i en kompleks organisasjon, er nytenkende og trigges av samfunnsoppdraget. Representasjon og eksponering i media har du erfaring med å håndtere. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
Sentrale ansvars- og arbeidsområder for rådmann vil være;
  • Være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler både lokalt og regionalt
  • Tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon innenfor kommunens økonomiske rammer og i nært samarbeid med politisk ledelse
  • Økonomisk styring og effektiv drift som sikrer driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom
  • Etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, tillitsvalgte, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen
  • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system og en god støttespiller som har mot til å delegere og gi medarbeiderne rom til å handle
  • Ha fokus på innovasjon og nytenkning
  • Videreutvikle kommunens lederteam i å drive helthetlig strategisk styring
  • Sørge for at kommunen til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
  • Bidra til videreutvikling av kommunen som en attraktiv kommune med godt omdømme
  • Være en god representant for kommunen i mange ulike samarbeidsarenaer
Vi tilbyr:
Vi kan tilby en sentral topplederstilling med stor påvirkningskraft på viktige samfunnsområder i nært samspill med politisk nivå og dyktige medarbeidere.
Mer informasjon om oss finner du på www.mgk.no
Kontaktpersoner og søknadshåndtering
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Våre rådgivere i Headvisor Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om kommunen kan også ordfører i Midtre Gauldal kommune, Sivert Moen, kontaktes på tlf. 979 82 660. Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 28. mars 2019.