Kommunalsjef / Jïelteåvtehke - Røros kommune

Vil du være med å utvikle framtidens Røros-samfunn og jobbe med vår utviklingsstrategi med fokus på digitalisering, innbygger-, bruker - og serviceorientering? / Sïjhth meatan årrodh båetijen aejkien Røros-siebriedahkem evtiedidh jïh mijjen evtiedimmiestrategijine barkedh gusnie digitaliseradimmie, årroje-, utnjie- jïh dïenesjebïhkedimmie leah jarngesne?
Kommunalsjef / jïelteåvtehke
- med oppfølgingsansvar for virksomhetene brann, tekniske områder, kultur og fritid / mij vaaksjomedïedtem åtna gïehtelimmiej åvteste goh praedtie, teknihkeles suerkieh, kultuvre jïh astoeaejkie
Som kommunalsjef får du en sentral rolle i utviklingen av kommunen vår. Du vil inngå i kommunens overordnede ledelse og være fast stedfortreder for rådmannen.

Kommunalsjefen har for tiden oppfølgingsansvar for virksomhetene brann- og redning, tekniske områder, samt kultur og fritid. Du vil ha lederansvar for rådmannens stab innenfor områdene service, næring, samfunnsplanlegging og verdensarv. Videre leder du prosesser knyttet til strategisk organisasjonsutvikling og har ansvar for en av de politiske komiteene, i tillegg til utredning og saksbehandling.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker at du har god rolleforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser, er flink til å stimulere til et godt arbeidsmiljø, og har blikk for å sikre riktig organisering og bruk av kompetanse innen ditt ansvarsområde. Som leder ønsker vi at du er en lagbygger og har evne til å skape gode relasjoner internt og ekstern. Du er motiverende og inkluderende, og er en tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Av bakgrunn har du relevant utdannelse på master-/ bachelornivå og lederutdanning. Relevant toppledererfaring kan kompensere for manglende formell lederutdanning. Erfaring fra prosess- og prosjektledelse er en fordel. Innsikt i digital transformasjon og hvordan denne kan tilrettelegges for og tas i bruk av ansatte, brukere og innbyggere, er sentralt.

Vi tilbyr
Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Vi jobber stadig med å utvikle oss, og du vil inngå i vårt lederutviklingsprogram. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Mer informasjon om oss finner du på www.roros.kommune.no

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 28.05.2019.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering
Vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om kommunen kan også rådmann i Røros kommune, Kjersti Forbord Jensås kontaktes på tlf. 951 02 168.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Søknad og CV registreres gjennom kommunens elektroniske søknadssystem via ledige stillinger på Røros kommunes nettsted innen søknadsfristens utløp 28. mai 2019.