Direktør - Artsdatabanken

Vil du lede og videreutvikle vår nasjonale kunnskapsbank for naturmangfold?

Det er ledig stilling som direktør i Artsdatabanken. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for ytterligere én periode.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi bruer mellom vitenskap og samfunn.

Vi jobber for at kunnskap om naturmangfold blir lagt til grunn for samfunnet sine avgjørelser, og for at kunnskapen om naturmangfoldet får et riktig fokus i den offentlige debatten – og en større plass i folk sin bevissthet. Vi har derfor en aktiv kommunikasjon med de som tar avgjørelser, med interesseorganisasjoner, media og andre samfunnsaktører. Nettbaserte plattformer er den viktigste kanalen vår for kunnskapsformidling. Vi tilbyr en rekke tjenester som vi utvikler kontinuerlig, med mål om at brukerne våre skal få et stadig mer innholdsrikt og brukervennlig tilbud.

Direktørens hovedoppgave er å styrke og videreutvikle Artsdatabankens rolle som en uavhengig og objektiv kunnskapsleverandør om norsk natur. I tillegg skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging mot relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans. Direktøren har også det overordnede ansvaret for å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i Artsdatabanken.

Vi søker etter en person som har:

  • Solid ledererfaring og gode kommunikasjonsevner, er tydelig og har en strukturert arbeidsform
  • Relevant naturvitenskapelig kompetanse eller annen relevant utdanning fra universitet/høyskole
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Et godt og relevant nettverk, og kan skape engasjement for våre kjerneoppgaver
  • Økonomi- og prosjektstyringskompetanse
  • Gode evner til å ta initiativ, skape samarbeid og fatte beslutninger

Det vil særlig bli lagt vekt på at søker har gode lederegenskaper, herunder gode samarbeidsevner. Videre er det viktig at direktøren har evne til å profilere Artsdatabanken utad, samtidig som han/hun har innsikt i de drivende samfunnskrefter som berører Artsdatabankens virksomhet. Det legges vekt på sterk, bred og relevant naturvitenskapelig kompetanse. Erfaring og kjennskap knyttet til forvaltning, forskning og organisasjoner er en fordel. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre, og blir innplassert som etatsleder i klima- og miljøforvaltningen.

Arbeidsspråket i Artsdatabanken er norsk, og det stilles krav til god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Det legges i tillegg også vekt på gode ferdighet i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Arbeidssted er Trondheim. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Artsdatabanken kan tilby et godt arbeidsmiljø i nyoppussede lokaler på Pirsenteret. Hos oss får du arbeide med utfordrende og interessante oppgaver knyttet til systematisering og formidling av kunnskap om naturmangfold. Vi har fleksitid og medlemskap i Statens pensjonskasse.

Direktøren ansettes av departementet etter forslag fra styret. Direktøren ansettes på åremål, jf. forskrift til lov om statens ansatte mv. § 6. Fra lønna blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt må påregne at det kan skje endringer av arbeids- og ansvarsområder. De første seks månedene er prøvetid.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Inkluderingsdugnaden er regjeringen sin satsing for å få flere i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskraften til de som er utenfor arbeidslivet. Vi anmoder derfor deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en (minst to av de fem siste årene) om å krysse av for dette når du søker.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkeliste, må dette opplyses om og særskilt begrunnes i søknaden. Du får beskjed dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor, Anders Bauge, tlf. 90 15 62 49 eller Torstein Sneisen, tlf. 91 88 81 86. Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Artsdatabanken, i prosessens innledende fase.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Bror Yngve Rahm, tlf. 93 06 35 93, e-post bror.yngve.rahm@norskindustri.no eller direktør Einar Hjorthol, tlf. 93 20 52 12, e-post einar.hjorthol@artsdatabanken.no


Søknaden skal sendes elektronisk. Relevante attester og vitnemål vedlegges elektronisk.

Besøk oss på vår hjemmeside https://www.artsdatabanken.no

Søknadsfrist: 30.08.2020. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.