Kommunedirektør - Tromsø kommune

Vi søker deg som vil utvikle Tromsø til et sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunn


Som Nord-Norges største kommune ligger vi sentralt plassert i Arktis på 69 grader nord, med et urbant sentrum og moderne by, levende distrikt og omringet av mektig natur med fjell og fjorder.

Vi er kjent som et internasjonalt møtested, med et rikt kunst- og kulturliv og sterke kompetansemiljøer knyttet til vår historie og identitet.

I Tromsø kommune skal vi jobbe mot tre samfunnsmål:

 • sosial bærekraft – det betyr at alle innbyggerne i kommunen er likeverdige, likestilt og har gode hverdagsliv
 • klima- og miljømessig bærekraft – det betyr at all utvikling skjer innenfor naturens tålegrense og med en stadig reduksjon av klimagassutslipp
 • økonomisk bærekraft – det betyr at verdiskapingen er kunnskapsdrevet, innenfor naturens tålegrense, og at velferdsutviklingen kommer hele samfunnet til gode

Våre samfunnsmål er et resultat av en bred medvirkningsprosess der innbyggere, folkevalgte og næringsliv har bidratt med innspill. FNs bærekraftsmål setter rammene i vårt arbeid for et sosialt, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunn fram mot 2032.

For å lykkes med våre satsingsområder krever dette godt medarbeider- og lederskap. Et velfungerende samspill mellom ledere og medarbeidere, og mellom administrasjonen, folkevalgte, tillitsvalgte og vernetjenesten gir både kunnskap, læring og god kvalitet på våre tjenester.

Vi står overfor utfordringer i framtiden som handler om å møte den demografiske og digitale utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Dette betyr at Tromsø kommune skal tenke nytt rundt involvering, organisering, måten vi designer våre tjenester og arbeidsoppgaver på. Det inkluderer også hvordan vi samhandler med innbyggerne, omgivelsene,næringsliv og organisasjoner.

Er du en leder med tydelige lederegenskaper, god relasjonskompetanse og gjennomføringskraft? Da er det deg vi leder etter. Sammen kan vi videreutvikle kommunen i kommunedirektørens lederteam.

Som vår toppleder leter vi etter deg som har erfaring fra å lede større, komplekse virksomheter, kompetanse innen økonomistyring, og erfaring fra store omstillingsprosesser. Du må evne å jobbe strategisk, og jobbe fram gode grunnlag for administrative og politiske beslutninger.

Det kreves god forståelse for Tromsø kommunes rolle, ansvar og oppgaver. Du må derfor ha erfaring fra andre lignede stillinger fra kommunesektoren, eller andre store organisasjoner.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste leder for administrasjonen.
 • kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilbyder av gode og effektive tjenester til befolkningen
 • forbedre kommunens økonomiske situasjon og sikre økonomisk forsvarlig drift for framtiden
 • samarbeide nært med politisk ledelse
 • sørge for at partssamarbeidet med de ansattes representanter fungerer godt
 • overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker deg som har høyere utdanning på master- eller hovedfagsnivå med omfattende ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet. Det er viktig at du har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Som leder er du en god støttespiller som har evne til å delegere og å gi medarbeidere rom for å handle.

 • være strategisk og utviklingsorientert, med gode analytiske evner
 • innsikt i og solid erfaring fra arbeid med økonomistyring
 • ha god relasjonskompetanse og erfaring fra å lede større endringsprosesser
 • god systemforståelse og kunnskap om og forståelse av relevant lov- og avtaleverk
 • legge vekt på gjennomføring og tydelighet

Personlige egenskaper:

 • du er tydelig og har mot og kraft til å lede
 • du har god kommunikasjonsevne og evne til samarbeid
 • du er engasjert og har evne til å inspirere og motivere dine medarbeidere
 • du er god til å bygge relasjoner og å skape et godt samarbeidsklima med og mellom dine medarbeidere
 • du har høye ambisjoner og stor arbeidskapasitet
 • du har evne til å arbeide strategisk, utviklingsorientert, målrettet og systematisk

Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet.

Tromsø - Where your Arctic Adventure Begins!


Vi tilbyr:
En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få den mest sentrale rollen i kommunens videre utvikling.
Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Har du spørsmål om stillingen? Ring våre rådgivere i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 91 88 81 86 eller Kirsti K. Sjøhaug tlf. 97 73 16 80. Du kan også kontakte ordfører Gunnar Wilhelmsen på tlf. 92 06 71 00.

Søknadsfrist: 1.10.2020. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.