Kommunalsjef – Helse og velferd - Holmestrand kommune

Spennende og krevende stilling - søker robust og erfaren helseleder

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, godt lederskap og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker nå en engasjert kommunalsjef som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav innen helse- og velferdsområdet. Vår nye kommunalsjef har et sterkt engasjement for hele helseområdet og vil arbeide aktivt for å skape best mulig kvalitet innen tjenesteområdene. Videre søker vi en leder som aktivt vil bidra til utvikling av kommunens helhetsperspektiv og samhandling på tvers av tjenesteområder, samt andre offentlige aktører og lokalsamfunn. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og vil aktivt delta i kommunens strategiske arbeid.

Noen av områdene som ligger til stillingen:

 • Overordnet ansvar for programområdet Helse og velferd, med tilhørende virksomheter
 • Sørge for helhetlig og tverrfaglig samhandling med kommunens øvrige virksomheter
 • Bidra aktivt i kommunedirektørens ledergruppe for å sikre en helhetlig utvikling av kommunen
 • Representere kommunedirektøren i politiske organer
 • Sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Sørge for drift i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Sørge for tett og godt samarbeid med ledere, tillitsvalgte, ansatte og politikere

Krav til kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Formell lederutdanning er ønskelig
 • Solid ledererfaring
 • God kjennskap til helse- og velferdsområdet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, lov- og avtaleverk, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Forståelse for politiske prosesser
 • God forståelse og innsikt i økonomi- og budsjettprosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering er ønskelig
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • God digital kunnskap og interesse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Dyktig relasjonsbygger som trives i dialog med fagmiljøer, tillitsvalgte og egne medarbeidere
 • Involverende og engasjert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God gjennomføringsevne
 • God evne til helhetlig, analytisk og strategisk tenking
 • Tydelig, målrettet, utviklings- og løsningsorientert
 • Trygg og tillitsskapende lederstil
 • Har robusthet og evne til å stå i krevende situasjoner over tid

Vi tilbyr
En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver. Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde. Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen. En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Lønn etter avtale. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Gyldig politiattest må framlegges i ansettelser der det er påkrevd.
Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht. Offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kommunedirektør Hans Erik Utne kan også kontaktes på tlf. 46444771. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 31. januar 2021.