Forskningssjef for psykisk helsearbeid - NTNU Samfunnsforskning AS

Til å etablere, utvikle og lede vår nye forskningsavdeling søker vi nå Forskningssjef for psykisk helsearbeid


Instituttet har ambisjon om å styrke og utvikle ny forskningsaktivitet som bygger på et samarbeid med øvrige forskningsavdelinger i selskapet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA). Forskningsaktiviteten skal innrettes slik at den styrker tjenestetilbudet gjennom samarbeid med kommunesektoren og hvor tjenesteutvikling skjer underveis. Forskningen skal ha et bruker-, mestrings- og folkehelsefokus i tråd med nasjonale føringer for utvikling av tjenestetilbudet. NAPHA er allerede involvert i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet), og det er tiltenkt at du som forskningssjef overtar forskningsfaglig ledelse og oppfølging av NAPHAs deltakelse i disse. Den bruker- og tjenestenære innsikten NAPHA har, representerer et viktig potensial for utvikling av forskningsprosjekter med høy nytteverdi for samfunnet. NAPHA har et unikt utgangspunkt som nasjonalt kompetansesenter med bred og sterk kontaktflate mot kommunene i Norge. Det tette samspillet med kommunene som tjenesteutøvere i psykisk helsearbeid gjør at NAPHA anses som en viktig samarbeidspartner for eksterne forskningsmiljøer.

Som forskningssjef får du et ansvar for å bygge en forskningsgruppe innenfor fagfeltet psykisk helsearbeid og utvikle en eksternfinansiert portefølje av forskningsprosjekter. I etablerings- og oppstartsfasen vil instituttet støtte driften med egenkapital, men det er et mål at aktiviteten i avdelingen finansieres gjennom eksternfinansierte prosjekter (bidrags- og oppdragsprosjekter). Som forskningssjef vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor feltet psykisk helsearbeid, både gjennom strategisk ledelse og egen forskning på prosjekter. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere, internt i NTNU Samfunnsforskning og ikke minst inn mot NTNU.

NTNU Samfunnsforskning er et veldrevet forskningsinstitutt med høy faglig kvalitet, og er ledende på flere av sine forskningsfelt. Som forskningssjef vil du inngå i instituttets ledergruppe og rapportere til administrerende direktør. Du vil ha tilgang til en dyktig og profesjonell administrasjon som yter gode og effektive stabs- og støttetjenester for å drifte eksternfinansierte prosjekter og bistå deg i drift og utvikling av avdelingen.

Dine arbeidsoppgaver og hovedansvar vil blant annet være:

 • rekruttere, lede, motivere og videreutvikle gode forskere og forskningsgruppen
 • utvikle og iverksette forskningsgruppens strategi og sikre leveranser i henhold til selskapets strategiske mål
 • ansvarlig for avdelingens prosjektportefølje; herunder akkvisisjons- og søknadsarbeid
 • sørge for at forskningsfeltet psykisk helsearbeid er i forskningsfronten både nasjonalt og internasjonalt
 • lede arbeidet mot oppdragsgivere og samarbeidspartnere
 • bidra i strategisk ledelse gjennom deltakelse i instituttets ledergruppe, samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i NTNU Samfunnsforskning

Stillingen har personal-, budsjett- og resultatansvar.

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner:
Du er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse. Du har avlagt PhD og har kompetanse som seniorforsker innenfor relevante fagområder (forsker 1 eller forsker 2 med omfattende erfaring med eksternfinansierte prosjekter), og drives av å finne løsninger sammen med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Du har et velutviklet faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt.
Som leder er du en lagbygger som er tydelig på forventninger, er flink til å samarbeide med mennesker, evner å motivere og skape klima for læring og samarbeid. Du har god kjennskap til virkemiddelapparatet og forskningspolitiske føringer. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • muligheten til å bygge opp og forme egen forskningsgruppe
 • delta i et inspirerende og komplekst arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter innenfor et svært samfunnsnyttig område, og som vi ønsker å ta en sentral posisjon innenfor
 • utvikle spennende og tverrfaglige prosjekter i et samarbeid med NAPHA
 • inngå i et nettverk av forskere og ledere i NTNU Samfunnsforskning, NTNU og hos våre samarbeidspartnere
 • en dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent kompetansemiljø
 • konkurransedyktige betingelser og gode arbeidsforhold

Kontorsted er Trondheim. Vi er i utgangspunktet på jakt etter deg som ønsker å jobbe 100% hos oss, men vi kan være åpen for å diskutere muligheter for bistillinger ved siden av.

For mer informasjon om stilling og selskap kontakt NTNU Samfunnsforskning ved administrerende direktør Roger Lian tlf. 478 67 475, eller vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Henvendelser kan gjøres i full fortrolighet.
Søknadsfristen er 07.03.2021, men vi ser gjerne at du melder din interesse i god tid før fristens utløp.