Enhetsleder for Eiendom og kommunalteknikk - Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune har spennende vekst- og utbyggingsplaner for fremtiden


Midtre Gauldal kommune arbeider for vekst i befolkning og næringsliv. Sentralt i dette står bedret infrastrukturgjennom ny 4 felts E6 mellom Ulsberg og Trondheim innen utgangen av 2027. I tillegg kommer bedre utbygd kollektivtilbud, som kutter reiseavstand til og fra Trondheimsregionen. Kommunen er i 2021 ferdig med opparbeid av veg til Støren Sør, som er en stor satsing på næringsareal og boliger som det er manko på i Trondheimsregionen. Dette vil styrke næringsliv og sysselsettingen innad i kommunen, som igjen vil opprettholde bosetting ute i bygdene. Kommunen jobber bredt for å øke attraktiviteten. Vi vet at arbeidsplasser får folk til å flytte til kommunen, mens trivsel og gode tjenester får folk til å bli boende.

Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele regionen.

Midtre Gauldal kommune deltar i Trondheimsregionen og har sluttet seg til felles strategisk næringsplan og interkommunal arealplan for regionen.

Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren.

Midtre Gauldal kommune er en 2 -nivå kommune og har 11 selvstendige enheter.

Om enhet eiendom og kommunalteknikk
Enheten har i dag 57 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester.

Enhetsleder har det overordnede ansvaret for fag, økonomi og personal. Dette innebærer ansvar for samordning og prioritering av oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde, samt samarbeid, utvikling og koordinering med andre enheter som har en rolle i arbeidet med samfunnsutviklingen og tjenesteproduksjonen i Midtre Gauldal kommune.

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle kommunens tjenester og for å modernisere måten oppgavene løses på. Kommunens samspill og dialog med innbyggerne er også under utvikling, og enhetsleder vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Enhetsleder rapporterer p.t. direkte til kommunedirektør.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Faglig, personalmessig og økonomisk ledelse innenfor enhetens fag-/ansvarsområder
 • Langsiktig og strategisk planlegging innenfor enhetens fag-/ansvarsområder
 • Kvalitetssikring og kontinuerlig utvikling av tjenesteproduksjon og oppgaveløsning innenfor enhetens fag-/ansvarsområder
 • Bidra aktivt i ivaretakelsen og utviklingen av kommunens samfunnsutviklerrolle og sørge for nødvendig samarbeid og samspill med interne og eksterne samarbeidsparter
 • Ansvar for en bærekraftig og sikker drift og utvikling av de kommunale eiendommene
 • Ansvar for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på områdene vei, vann og avløp
 • Ansvar for saker til politiske behandling

Kompetanse
Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning, gjerne innenfor et eller flere av områdene veg, vann, avløp og/eller eiendomsutvikling og -forvaltning
 • Formell lederutdanning, men solid og relevant ledererfaring kan erstatte utdanningskravet
 • God kunnskap om IKT som verktøy for forbedring, styring og kommunikasjon
 • Økonomisk forståelse er en forutsetning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Erfaring/praksis

 • Solid erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektor
 • Ledelseserfaring, gjerne fra offentlig sektor

Personlige egenskaper
Kommunen er inne i en spennende, men krevende omstillingsperiode for økonomi og tjenester. Dette gjelder også enhet for Eiendom og kommunalteknikk. Vi søker en leder som ønsker å være med å gjennomføre en modernisering og effektivisering i samspill med ansatte. Sentralt i dette står strategi og plan for eiendomsutvikling og vedlikehold innenfor hele enhetens ansvarsområde. Ny leder blir også sentral i arbeidet med bolig og næring i utviklingsområdet Støren Sør.

Vi ser derfor etter en entusiastisk leder som har evne til helhetlig og strategisk tenking, og du må like å være leder og drive utviklingsarbeid. Du synes helheten i kommunen er spennende, samtidig som du er opptatt av utvikling og driftseffektivitet innenfor tjenestene du har et særlig ansvar for. Du må ha lyst til å være med på å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere kan arbeide systematisk og målrettet til beste for kommunens innbyggere. Du trives i samspillet mellom politikk og administrasjon.  Du jobber systematisk og har gjennomføringskraft samtidig som du er serviceinnstilt. Vi forventer at du sørger for et tett og konstruktivt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak slik at innbyggerne får oppleve en samkjørt kommunal administrasjon.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Lederstøtte og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for selvstendig arbeid

SE VIDEO OM OSS

Interessert?
For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord tlf. 918 70 553, ass. kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, tlf. 913 11 248 eller rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi imøteser din søknad med CV sendes snarest.