Einingsleiar Teknisk drift - Surnadal kommune

Vi søkjer deg som vil bidra til utvikling av dei kommunaltekniske tenestene i Surnadal kommune!

Teknisk drift har ansvar for dei kommunaltekniske tenestene innan veg,vatn,avløp,kommunal bygningsmasse,vaktmeister- og reinhaldstenester, brann- og redning, uteområde m.v.

Vi ser etter ein leiar som kan motivere og leie ei eining med om lag 40 årsverk og eit årleg brutto driftsbudsjett på 60 millionar.

Du er flink til å samhandle og arbeide tverrfagleg for å oppnå gode resultat. Du har lyst til å bidra til utvikling av dei kommunaltekniske tenestene, du er nysgjerrig på ny teknologi og du trivst med å motivere og legge til rette for at medarbeidarane dine skal bli enno betre.

Arbeidsoppgåver

 • Overordna ansvar for dei tekniske tenestene i kommunen
 • Økonomisk og fagleg ansvar og personalansvar for dei tilsette i eininga
 • Prosjektutvikling og prosjektstyring
 • Tverrfagleg samhandling og samarbeid
 • Kommunikasjon med andre offentlege myndigheiter, eksterne aktørar og innbyggarane i kommunen
 • Kompetanseutvikling i eininga
 • Det kan bli aktuelt med deltaking i overbefalsvakt

Ønska kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør eller anna relevant utdanning på master-/bachelornivå
 • Arbeidserfaring frå aktuelle fagområde
 • Leiarerfaring- og/eller utdanning
 • Du er resultatorientert gjennom systematisk arbeid og gode prosessar
 • God muntleg og skriftleg framstillingsevne
 • Førarkort kl.B

Vi kan tilby:

Løn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordningar.

Eit godt og triveleg arbeidsmiljø.

Flyttegodtgjering etter reglane i kommunen sin personalplan. Vi kan hjelpe til med å skaffe bolig.

Søknad

Surnadal kommune ønskjer eit mangfald på arbeidsplassen som m.a speglar befolkninga med omsyn til kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Som hovudregel blir alle søkarar ført opp på den offentlege søkarlista i henhald til offentleglova.

Evt søknad om unntak for offentleggjering må grunngjevast. Grunngjevinga blir vurdert opp mot bestemmelsane i offentleglova. Dersom ønske om unntak ikkje kan takast til følge, vil søkaren bli kontakta før lista blir offentleg, jf.offentleglova § 25, andre ledd.

Ta gjerne kontakt med vår kontaktperson Torstein Sneisen i Headvisor for ein prat om stillinga !

SØK PÅ STILLINGA