Seksjonssjef, tilbakeføring, progresjon og sikkerhet - Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Vil du bidra til å forme framtidens kriminalomsorg? Her kan du utgjøre en forskjell!

Seksjonssjef for utvikling av innhold, sikkerhet og regelverk for hele kriminalomsorgen

Vi søker en drivende, utviklingsorientert og helhetstenkende leder til seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Seksjonen har ansvar for utvikling av innhold, sikkerhet og regelverk for kriminalomsorgen. Seksjonen skal være en faglig motor for en for en framtidsrettet straffegjennomføring som er trygg, åpen og nytenkende.

Det overordnede målet for seksjonen er en straff som endrer og et utviklingsarbeid som bidrar til at domfelte lever et kriminalitetsfritt liv etter endt straffegjennomføring. Seksjonen må jobbe med kriminalomsorgens og samarbeide med velferdssektoren, aktørene i straffesakskjeden og frivillig sektor.

Seksjonens ansvar for sikkerhet i kriminalomsorgen krever et helhetlig blikk på faktorer som mennesker, organisasjon og teknologi for å ivareta trygghet for domfelte, ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet i stort. I mandatet til seksjonen er også et kontinuerlig forbedringsarbeid av etatens regelverk og å foreslå lov- og forskriftsendring når rettslige rammer bør oppdateres i takt med internasjonale menneskerettigheter m.m.

Seksjonen, som i dag har ni medarbeidere, er en del av avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet sammen med straffegjennomføringsseksjonen som har ansvar for enkeltsaksbehandling og seksjon for internasjonalt arbeid.

Dine viktigste oppgaver

 • Du skal sørge for et helhetlig utviklingsarbeid i kriminalomsorgen hvor innhold, sikkerhet og regelverksutvikling ses i sammenheng
 • Du skal lede seksjonens medarbeidere og dere skal sammen blant annet:
  • Utvikle regelverksarbeidet
  • Utvikle fagstrategier og det metodiske arbeidet
  • Forvalte og videreutvikle samarbeidet med forvaltningssamarbeidspartnere
  • Fremme samarbeidet med frivillig sektor
  • Utvikle sikkerhetsområdet, herunder styrke samarbeidet med politiet, utvikle sikkerhetsstrategien og utvikle kartleggingsverktøy

Utdanning og erfaring

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå. Lang, relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Forvaltningserfaring er ønskelig
 • God erfaring fra utviklingsarbeid med dokumenterte resultater
 • Det vil være en fordel med sammenlignbar erfaring

Vi ser for oss at du

 • Er endrings-, mål- og resultatorientert
 • Har gode samarbeids- og lederegenskaper
 • Har personlige egenskaper i tråd med våre verdier
 • Er beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Er analytisk, - med evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig

Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr 700.000 - 900.000 pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon
Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke må være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Søknad med CV sendes snarest og senest 18.oktober.