Direktør kultur, miljø og byutvikling - Fredrikstad kommune

Ønsker du en sentral rolle i by- og samfunnsutviklingen i Fredrikstad?

Spennende og utfordrende topplederstilling.

Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Fredrikstad kommune har nærmere 7000 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 7 milliarder kroner.

Som direktør for kultur, miljø og byutvikling får du en av de mest spennende topplederstillingene i en by i sterk transformasjon og utvikling. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen.

Direktøren har overordnet ansvar for seksjonen, herunder fag, personal, økonomi og internkontroll, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Stillingen har et spesielt ansvar for at seksjonens tjenestetilbud framstår som innbyggerorientert, tidsriktig og løsningsorientert. Fredrikstad kommune står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon, og du vil ha en sentral rolle i å gjennomføre program #bærekraft25.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling har cirka 270 medarbeidere med omlag 210 årsverk, og et årlig bruttobudsjett på cirka 320 millioner kroner.

Seksjonen er organisert med tre etater; Etat aktive liv, Kulturetaten og Miljø- og byutviklingsetaten. I tillegg kommer direktørens stab.

Kommuneplanens samfunnsdel - Fredrikstad mot 2030 - har som mål at det skal være godt å leve, godt å skape og godt å møte framtiden i Fredrikstad, og er knyttet opp mot de tre bærekraftsmålene; sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Seksjon for kultur, miljø og byutvikling har et bredt samfunnsansvar innenfor alle tre bærekraftmålene. Fredrikstad kommunes visjon er "Den lille verdensbyen". Vi ønsker at Seksjon for kultur, miljø og byutvikling skal ha en særlig viktig rolle i å speile denne visjonen i sitt arbeid.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling har hovedansvar for kommunens strategi- og utviklingsarbeid av overordnet og sektorovergripende karakter innenfor by- og samfunnsutviklingsområdet. Seksjonen har roller knyttet til tjenesteproduksjon, utvikling av tjenester, forvaltning, myndighetsutøvelse og by- og samfunnsutvikling, blant annet innen områdene:

Areal, by- og samfunnsplanlegging, samferdselsutvikling, folkehelse og fysisk aktivitet, miljø, klima og naturmangfold, næringsutvikling, geografisk informasjon, regulering- og byggesaksbehandling, landbruksforvaltning, plan- og utviklingsarbeid innenfor kulturminnefeltet, forvaltning og utvikling av kunst- og kulturfeltet, samt planlegging og gjennomføring av større nasjonale og lokale markeringer og kulturarrangementer. Seksjonen drifter og utvikler det offentlige badetilbudet, kino, kulturhusene, bibliotekene, kulturskolen og fritidsklubbene for barn og unge.

Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en organisasjonskultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring, der et overordnet mål er å ta ut potensialene i samarbeidet mellom de tre etatene og med kommunens øvrige seksjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Kjennskap til et eller flere av seksjonens hovedansvarsområder
 • Ledererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt
 • Svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk
 • God samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Formell lederkompetanse
 • Erfaring fra endring og omstilling i store organisasjoner
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Evne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom samspill med både ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsen
 • Forståelse for framoverlent markedskommunikasjon og innbyggerdialog, som viktig redskap for kommunen
 • God rolleforståelse og innsikt i det politiske beslutningssystemet
 • Analytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking og helhetlige vurderinger
 • Høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • Høy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert
 • Lyst på en synlig og aktiv rolle

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.
 • Deltagelse i kommunens ledelsesprogram.
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette.
 • P. t. kontorplass på rådhuset, sentralt i Fredrikstad.

Generelt

Stillingen er ledig for tiltredelse. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

SØK PÅ STILLINGEN

(Dersom du er intern søker, går du inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.)

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til HR-rådgiver Line Tveit Hermansen, tlf.: 69 30 62 46, e-post linher@fredrikstad.kommune.no

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, tlf.: 911 98 880, e-post nitagr@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad kommune vil la seg bistå av rekrutteringsfirmaet Headvisor i prosessen. Ta gjerne kontakt med Per Inge Hjertaker tlf.: 917 29 682, eller Kristin Haugen tlf.: 971 55 441, for en prat om stillingen.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.