Kommunalsjef velferd - Sirdal kommune

Vil du være med og utvikle fremtiden til Sirdal kommune?

Sirdal kommune skal være en serviceorientert organisasjon med brukeren i fokus, en fremtidsretta samfunnsutvikler og en troverdig forvaltningsorganisasjon.

Kommunen skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle innbyggere som trenger det. Forventningene til helse- og omsorgstjenestene øker samtidig som ressursene er under stort press. Behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning er stort. Vi ser etter en leder som har de nødvendige egenskaper og kvalifikasjoner for å sikre utvikling og leveranse av gode velferdstjenester i samarbeid med politikere, administrasjon og brukere/innbyggere.

Som kommunalsjef vil du jobbe i et sterkt lederkollegium, både i og utenfor eget tjenesteområde. Du må kunne se muligheter og løsninger, og ha en sterk evne til å stimulere til samhandling på tvers av organisasjonen. I rollen vil du sitte tett på beslutningsprosessene, og arbeide i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Dette krever en utpreget rolleforståelse og lederidentitet i ansvaret for store og viktige samfunnsområder. Rollen byr på en unik mulighet til å påvirke viktige områder som bidrar til å utvikle framtiden i Sirdal kommune.

Det forventes et aktivt engasjement og ledelse av et strategi- og omstillingsarbeid innenfor velferd, som er det største kommunalområdet i Sirdal kommune. Området skal utvikle og levere gode velferdstjenester til innbyggerne og brukere hver dag. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Arbeidsoppgaver/ansvar:

 • Overordnet ansvar for kommunalområdet helse, omsorg og velferd, med tilhørende virksomheter
 • Videreutvikle tjenestetilbudet med særlig fokus på forebygging og tidlig innsats
 • Sørge for helhetlig og tverrfaglig samhandling med kommunens øvrige virksomheter
 • Bidra aktivt i kommunedirektørens ledergruppe for å sikre en helhetlig utvikling av kommunen
 • Kulturbygging, og leder- og organisasjonsutvikling samt lederstøtte
 • Representere i politiske organer, politisk saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak
 • Virksomhetsstyring blant annet med internkontroll, økonomistyring, varsling og avvik
 • Sørge for drift i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Legge til rette for involvering av innbyggere, brukere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste i forbedringsprosesser

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant høyere utdanning, helst på masternivå, minimum på bachelor
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Innsikt i hvilke rammebetingelser en offentlig leder må forholde seg til
 • God forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system
 • Kunnskap om budsjettering og økonomistyring
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
 • God forståelse om digitalisering og teknologisk utvikling

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og med høy integritet
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Fleksibel og endringsorientert
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner
 • Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Spennende faglige utfordringer i nytt kommunalområde som skal etableres, hvor du får stor påvirkning på oppbygging og utforming. Sirdal kommune har vilje og evne til å utvikle seg til å bli en av de mest spennende kommunene å jobbe i. Kommunen fokuserer på teknologi og digitalisering og vil i årene fremover satse mer på bruk av digitale verktøy. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, samt leiligheter og hytter som kan disponeres av de ansatte. Vi er behjelpelig med å finne bolig hvis det er ønskelig.

Sirdal kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr, tlf.: 930 00 570, eller våre rådgivere i Headvisor: Per Jorem, tlf.: 400 21 560 og Merete Svendsen, tlf.: 951 86 331.

Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt

.