Financial Planner & Analyst - ScanBio Marine Group

Scanbio is PE fund owned by Pioneer Point Partners and Verdane, and together with our owners we want to consolidate our position as the leading company in waste management in aquaculture. As a leading producer of feed ingredients from sustainable marine and aquaculture sources, we recognize that our value chain is deeply connected to a nexus of environmental, social, and governance topics. The business implications of these topics are driven by sustainability megatrends such as climate change, food scarcity, water availability, resource limitation, biodiversity decline, and population growth. We are sustaining the Norwegian seafood sector growth by limiting its environmental footprint.

Due to our growth we need to expand our capasity in the finance team. Your responsibilities will include providing financial insights and projections to the senior management and other levels of the organization and providing reliable data and analysis to be used in decision-making and planning. Further you will assist in preparing accurate monthly financial reports, in the preparation of presentations that provide thoughtful analysis, identify action items, and effectively frame decisions that need to be made. You will assist in evaluating and presenting M&A opportunities that may arise.

Responsibilities

 • Work with the finance team on corporate projects and initiatives that impact the entire organization
 • Identify and understand business challenges; propose and create solutions
 • Collaborate with colleagues in the finance team on metrics, goals and business reviews
 • Create presentations that provide insightful analysis, identify required action items, and effectively frame decisions to be made
 • Maintain and develop existing systems for identifying variances to forecast, budget, and prior-year expenses, proactively identifying opportunities for improvement
 • Develop and maintain effective relationships with business partners and cross-functional teams at all levels of the organization

Skills

 • Master’s degree and a few years of experience in finance and/or accounting or a related area
 • Experience from M&A and/or vendor due diligence processes will an advantage
 • General knowledge of accounting/financial/operational principles and strong analytical skills
 • Experience developing financial reports and metrics
 • Advanced software skills in general are needed, especially in Excel. Knowledge of Visma Business is an advantage
 • Demonstrated ability to drive projects across an organization
 • English is working language, so you need to be fluent in English

Personality

 • Strong analytical skills
 • Interpersonal and communication skills with the ability to interact with various management levels
 • Structured
 • Both strategic and commercial mindset

The workplace is at our head office in Trondheim. You report to CFO and the position is part of his staff. Some travel must be expected.
For further information, please contact our advisor at Headvisor AS, Lars Jakob Arnøy, tel. 907 69 045. All inquiries are treated confidentially until otherwise agreed.
Application deadline: As soon as possible

Financial Planner & Analyst

Scanbio er PE-fond eid av Pioneer Point Partners og Verdane, og sammen med våre eiere ønsker vi å befeste vår posisjon som det ledende selskapet innen avfallshåndtering i havbrukssektoren. Som en ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftige marine og akvakultur kilder, erkjenner vi at verdikjeden vår er dypt knyttet til en sammenheng mellom miljømessige, sosiale og styringsmessige emner. De forretningsmessige implikasjonene av disse temaene er drevet av megatrender innen bærekraft som klimaendringer, matmangel, vanntilgjengelighet, ressursbegrensning, nedgang i biologisk mangfold og befolkningsvekst. Vi opprettholder veksten i norsk sjømatsektor ved å begrense miljøavtrykket.

På grunn av vår vekst ønsker vi å øke kapasiteten i finansteamet. Ditt ansvar vil omfatte å gi økonomisk innsikt og prognoser til toppledelsen og andre nivåer i organisasjonen og gi pålitelige data og analyser som skal brukes i beslutningstaking og planlegging. Videre vil du hjelpe til med å utarbeide nøyaktige månedlige finansielle rapporter, i utarbeidelse av presentasjoner som gir gjennomtenkt analyse, identifisere nødvendige tiltak og gode beslutningsunderlag. Du vil bistå med å evaluere og presentere M&A muligheter som kan oppstå.

Ansvar

 • Sammen med finansteamet jobbe med prosjekter og initiativer som påvirker hele organisasjonen
 • Identifisere og forstå forretningsmessige utfordringer; foreslå og lage løsninger
 • Samarbeid med kolleger i finansteamet om analyser, mål og business reviews
 • Lage presentasjoner som gir innsiktsfulle analyser, identifisere nødvendige tiltak og utform gode beslutningsunderlag
 • Vedlikeholde og utvikle eksisterende systemer for å identifisere avvik i prognoser, budsjett og tidligere års utgifter, proaktivt identifisere muligheter for forbedring
 • Utvikle og vedlikeholde effektive relasjoner med forretningspartnere og tverrfunksjonelle team på alle nivåer i organisasjonen

Ferdigheter

 • Mastergrad og noen års erfaring innen økonomi og / eller regnskap eller et beslektet område
 • Erfaring fra M&A og/eller due diligence-prosesser vil være en fordel
 • Generell kunnskap om regnskap, finansielle og operasjonelle prinsipper og sterke analytiske ferdigheter
 • Erfaring med utvikling av økonomiske rapporter og beregninger
 • Avanserte programvarekunnskaper generelt er nødvendig, spesielt i Excel. Kjennskap til Visma Business er en fordel
 • Erfaring med og lyst til å drive prosjekter på tvers av en organisasjon
 • Engelsk er arbeidsspråk, så du må være flytende i engelsk

Personlighet

 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Mellommenneskelige og kommunikasjonsevner med evnen til å samhandle med ulike ledelsesnivåer
 • Strukturert
 • Både strategisk og kommersielt tankesett

Arbeidsplassen er på vårt hovedkontor i Trondheim. Du rapporterer til CFO og stillingen er en del av hans stab. Noe reising må påregnes.
For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS, Lars Jakob Arnøy, tlf 907 69 045. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.
Søknadsfrist: Snarest